top of page
Untitled design_edited.jpg

פיתוח ופיתוח בינלאומי

מהו פיתוח?

פיתוח (Development) הוא תהליך היוצר צמיחה, התקדמות, שינוי חיובי או תוספת של רכיבים פיזיים, כלכליים, סביבתיים, חברתיים ודמוגרפיים. מטרת הפיתוח היא עלייה ברמת ובאיכות החיים של האוכלוסייה, והרחבת הזדמנויות הכנסה ומוביליות חברתית..מהו פיתוח בינלאומי?

פיתוח בינלאומי (International Development) הוא שיתוף הפעולה עם מדינות מתפתחות למטרת חיזוק היכולת העצמאית של קהילות ומדינות לקדם עלייה ברמת החיים של האוכלוסייה שלהן באופן מתמשך ובר-קיימה. כתחום ידע, פיתוח בינלאומי מאגד מידע וגישות מתחומים שונים: כלכלה, יחסים בינלאומיים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, פוליטיקה, מדיניות, ועוד.

רבות מהמדינות המפותחות מפעילות זרוע ממשלתית של סיוע חוץ המקדמת פיתוח ושיתוף פעולה בינלאומי, דוגמת מש"ב הישראלית (ראשי תיבות של השם המקורי – המרכז לשיתוף פעולה בינלאומי).  לחצו כאן לקריאה על מש״ב באתר סיד-ישראל או באתר מש״ב.

מלבד  סוכנויות ממשלתיות, הגופים העיקריים הלוקחים חלק בפעילויות פיתוח הם גופים בי-ליטרלים ומולטי-ליטרלים, דוגמת הבנקים לפיתוח , קרן המטבע העולמית (IMF) וסוכנויות האו״ם (קישור לרשימת גופי פיתוח וסיוע בינלאומיים). חלק משמעותי נוסף במאמצי הפיתוח לוקחים ארגונים ללא מטרות רווח וחברות פרטיות הפועלות בתחומים מגוונים הנוגעים בפיתוח בינלאומי. בפרספקטיבה מקומית וגלובלית, שיתוף הפעולה בין המגזרים השונים מהווה חלק משמעותי מהצלחת פעילויות פיתוח, ועבודה משולבת על אתגרי הפיתוח ברמה המקומית והגלובלית תורמת לעבודה אפקטיבית שמשיגה אימפקט חיובי. פיתוח בינלאומי הוא תחום בו ישנה מערכת יחסים בלתי פוסקת בין התיאוריה לפרקטיקה, גישות תיאורטיות משפיעות על קידום ויישום מדיניות ברמה הלאומית והבין-לאומית, ופרקטיקות של הטמעה בשטח תורמות לפיתוח גישות ותיאוריות.

Concrete Wall

מהו פיתוח בר-קיימה?

פיתוח בר-קיימה הוא פיתוח שעונה על צרכים הנוכחיים, מבלי לפגוע בצרכים עתידיים.

ב 2015 אימצה העצרת הכללית של האו“ם סדר יום בנושא פיתוח בר-קיימה לשנים 2015-2030 הנקרא, על האג'נדה חתומות כל 191 המדינות החברות באו״ם, כולל מדינה ישראל. פיתוח האג׳נדה כלל הטמעת שיקולים מרבדים שונים תוך התבוננות עליהם כמערכת אחת בעלת השפעות הדדיות, האג׳נדה מכילה 17 יעדים המכונים SDG -Sustainible Development Goals בנושאי כלכלה, חברה וסביבה המקיפים את כל תחומי החיים, למשל: מיגור העוני, תעסוקה הולמת וצמיחה כלכלית, גישה למים נקיים, ועוד.

SDGs-יעדי פיתוח בר-קיימה

יעדי ה SDG מסייעים ליצירת תשתית בין-לאומית משותפת לתכניות עבודה אסטרטגיות לפיתוח מדינתי ובין-לאומי. תחת 17 יעדי האג'נדה נקבעו 169 מטרות ספציפיות וכ 230- אינדיקטורים מדידים להערכת ההתקדמות בהשגת המטרות ברמה המקומית והגלובלית. על פי החלטת האו״ם, על כל המדינות לפעול להשגת היעדים, והם אינם נחלתם של מדינות מתפתחות בלבד, אולם, חלקם הגדול של היעדים נוגע בעיקר לפערי  נגישות לשירותים בסיסיים כמו מים , חשמל, וחינוך לכן הן רלוונטיות בעיקר עבור אזורים שאינם מפותחים. שיתופי פעולה תוך ובין-מגזריים הם חלק קריטי מהגישה המקיפה לטיפול באתגרי הפיתוח, ולכן מהווים  יעד בפני עצמם- יעד 17 שיתופי פעולה להשגת היעדים.

Concrete Wall

מהו סיוע הומניטרי?

סיוע הומניטרי (Humanitarian Aid) היא פעילות שמטרתה לתת מענה למחסור בתנאים בסייסים של אוכלוסיה, בעת משבר או חירום. בניגוד לפיתוח בינלאומי, בפעולות סיוע לרוב אין כוונה  לייצר השפעה מתמשכת או לתרום לעצמאות האוכלוסייה מבחינה כלכלית-חברתית, אלה לספק פתרון מיידי למחסור בסיסי ואקוטי. סיוע הומניטרי נדרש במצבי חירום ומצבי קיצון, הכוללים אסונות טבע ואסונות מעשה ידי אדם, ותוצאותיהם, למשל: שטפונות, רעידות אדמה, שריפות, בצורת ורעב, ופליטי מלחמה ואקלים. התגובה ההומניטרית כוללת לרוב אספקת מזון ומחסה, מתן שירותים רפואיים ופסיכו-סוציאלים, מתן שירותי היגיינה וסניטציה, הנגשת מים נקיים, שימוש באמצעים טכנולוגים לפתרון בעיות, ועוד. בניגוד לפיתוח בינלאומי, בפעולות סיוע לרוב אין כוונה  לייצר השפעה מתמשכת או לתרום לעצמאות האוכלוסייה מבחינה כלכלית-חברתית, אלא לספק פתרון מיידי למחסור בסיסי ואקוטי.

לקריאה על סיוע הבינלאומי באתר משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטריים OCHA לחצו כאן

bottom of page